ALGEMENE VOORWAARDEN DE BOER ADVOCATEN

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid en begrippen

 1. De Boer Advocaten B.V. hierna “De Boer Advocaten” is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder De Boer Advocaten tevens begrepen alle bij deze besloten vennootschap in dienst zijnde advocaten en overige werknemers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan De Boer Advocaten de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1 onder 4.
 4. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip ‘Diensten’ de volgende betekenis: alle door De Boer Advocaten en/of door haar ingeschakelde derden aan een opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door De Boer Advocaten ten behoeve van een opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een opdrachtgever worden verricht.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot dienstverlening met de besloten vennootschap De Boer Advocaten.


Artikel 2 – Totstandkoming en uitvoering van de opdracht

 1. De opdracht komt tot stand door aanvaarding van een opdracht door opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever sturen. Bezwaren tegen een opdracht of de daaraan verbonden voorwaarden dienen binnen vijf dagen na het tot stand komen van de opdracht schriftelijk door opdrachtnemer ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden geacht worden te zijn goedgekeurd door opdrachtgever.
 2. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens De Boer Advocaten aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
 4. De opdrachtnemer kan de opdracht opzeggen indien:
  – de opdrachtgever de declaraties niet binnen de gestelde termijnen voldoet, of
  – de opdrachtgever nalaat een (aanvullend) voorschot te doen
  – er sprake is van een vertrouwensbreuk.


Artikel 3 – Werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening

 1. Onder de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening.
  Worden onder meer – doch niet uitsluitend – begrepen:
  a) inkomende en uitgaande telefoongesprekken;
  b) correspondentie;
  c) het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie;
  d) het bestuderen van door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken, correspondentie, financiële bescheiden, en alle overige schriftelijke bescheiden het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;
  e) het bijwonen van zittingen van kantongerechten, arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven;
  f) het opmaken van processtukken;
  g) het bezoeken van cliënten c.q. gedetineerden in huizen van bewaring, politiebureaus en gevangenissen;
  h) reistijd van en naar zittingen, besprekingen, en vergaderingen.
 2. Indien inschakeling van een deurwaarder noodzakelijk is krachtens wettelijke bepalingen komen de door deze(n) te verrichten werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever. Deze externe kosten zullen onafhankelijk van de kosten honorarium advocaat bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtgever neemt kennis van het feit, dat tevens – doch niet uitsluitend – onder externe kosten wordt begrepen, de kosten voor het doen horen van getuigen en deskundigen a decharge, alsmede de griffierechten.
 4. Opdrachtgever neemt kennis van het feit, dat indien in een namens hem gevoerde civiele procedure in zijn nadeel wordt beslist, hij verplicht is de proceskosten, waartoe hij is veroordeeld, aan de wederpartij te voldoen.
 5. Opdrachtgevers, die procederen met gefinancierde rechtsbijstand zijn evenzeer verplicht krachtens de Wet op de Raden voor Rechtsbijstand griffierechten en deurwaarderskosten zelf te voldoen, kosten verbonden aan het doen horen van getuigen en/of deskundigen alsmede een eventuele proceskostenveroordeling.


Artikel 4 – Honorarium en declaraties

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het door opdrachtgever verschuldigde honorarium worden vastgesteld aan de hand van het aantal door ons aan de zaak bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, exclusief BTW, kantoorkosten, reiskosten en externe kosten, te weten € 200,00 per uur.
  Het risico voor de tijdsduur van de procedure dan wel advisering van opdrachtnemer ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever ontvangt indien hij op betalende basis is bijgestaan een urenspecificatie van gewerkte uren bij eindafrekening.
 3. De opdrachtnemer is bevoegd om voorschotdeclaraties terzake van honorarium (eventueel vermeerderd met 21% BTW) alsmede terzake van externe kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Op alle door opdrachtnemer verrichte dienstverlening is door opdrachtnemer BTW verschuldigd. BTW afrekening geschiedt in beginsel bij eindafrekening, doch BTW kan ook over voorschottenhonorarium in rekening gebracht worden.
 5. Opdrachtgever is verplicht de facturen van De Boer Advocaten B.V. binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening te voldoen, althans binnen zodanige termijn als op de factuur is vermeld. Hij is niet bevoegd op deze facturen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. Een betaling is tijdig indien deze door opdrachtnemer is ontvangen uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn.
 7. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, is de opdrachtgever wettelijk in verzuim, op grond waarvan De Boer Advocaten bevoegd is de overeenkomst tot dienstverlening zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Bij gebrek aan tijdige betaling is De Boer Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 8. Telefoongesprekken worden in eenheden van 6 minuten gedeclareerd.
 9. De Boer Advocaten brengt bij ieder te declareren bedrag 6% kantoorkosten in rekening, met dien verstande dat bij einddeclaratie op basis van daadwerkelijk gewerkte uren nooit meer dan 6% kantoorkosten van het totaal gedeclareerde bedrag terzake honorarium, exclusief BTW, in rekening wordt gebracht.


Artikel 5 – Opvolging

 1. Opdrachtgever verklaart door akkoord te gaan met de opdrachtbevestiging er mee bekend te zijn, dat het de advocaten van De Boer Advocaten op grond van de tussen advocaten geldende gedragsregels verboden is om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van opdrachtgever, indien deze (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen jegens zijn vorige advocaat heeft voldaan, tenzij de vorige advocaat geen bezwaar heeft jegens overname dan wel blijkt dat de niet-betaling een gevolg is van onmacht.
 2. De Boer Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden en/of te lijden schade, indien door opdrachtgever niet tijdig is voldaan aan de financiële verplichtingen jegens de vorige advocaat.

 

Artikel 6 – Ontbinding

 1. Naast de ontbindingsgrond vermeld in artikel 5 lid 12, zal de overeenkomst tot dienstverlening door De Boer Advocaten zonder rechterlijke tussenkomst worden opgezegd dan wel ontbonden in de volgende gevallen:
  a) indien opdrachtgever de goede naam van opdrachtnemer aantast dan wel aangetast heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld;
  b) indien opdrachtgever niet naar behoren medewerking verleent aan de aan De Boer Advocaten verleende opdracht;
  c) indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost.
 2. Er is sprake van het in lid 1 sub b van dit artikel gestelde indien opdrachtgever onvolledige dan wel onjuiste informatie verstrekt, dan wel nalaat de door opdrachtnemer verzochte informatie tijdig te verstrekken.
 3. Door de opzegging dan wel ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening wenst op te zeggen dan wel te ontbinden zullen de door De Boer Advocaten verrichte werkzaamheden eerst dienen te worden afgerekend, alvorens opdrachtgever de zich in zijn dossier bevindende stukken zal terugontvangen.
 5. Hetgeen in lid 3 en 4 van dit artikel is bepaald geldt mutatis mutandis in geval sprake is van opvolging van advocaten.


Artikel 7 – Depot en begrotingsprocedure

 1. De opdrachtnemer verbindt zich jegens opdrachtgever tot het inzetten van alle know-how en ervaring, die de advocaten en juristen werkzaam bij De Boer Advocaten bezitten, en het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijze vergt, met inachtneming van de gedragsregels voor advocaten, zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. De opdrachtnemer kan geen garantie geven omtrent de afloop van door haar advocaten uitgevoerde werkzaamheden c.q. procedures.


Artikel 8  Depot en begroting

 1. Indien opdrachtgever de door de opdrachtnemer ingediende declaratie geheel of gedeeltelijk betwist en bezwaar maakt tegen verrekening door De Boer Advocaten van hem toekomende gelden, dan worden die gelden tot het beloop van het betwiste bedrag bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam gedeponeerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 2. Indien opdrachtgever en declaratie van De Boer Advocaten, die is verrekend met de door hem betaalde voorschotten en die betrekking heeft op civiele zaken, betwist in zodanige omvang dat gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde voorschotten wordt verlangd, dan is De Boer Advocaten verplicht, op verlangen van opdrachtgever, de declaratie ter begroting in te dienen bij de Deken der Orde van Advocaten te Amsterdam.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade voort­vloeiende uit of verband houdende met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaanspra­kelijkheidsverzekering in het desbetref­fende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden door De Boer Advocaten wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten beroepsverzekering inlichtingen verschaft.
 2. De opdrachtnemer zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden uit. Elke door of namens de opdrachtnemer aanvaarde opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door ingeschakelde derden worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.


Artikel 10 Archivering

 1. Afgeronde dossiers worden door ons in beginsel 5 jaar bewaard. Indien opdrachtgever wenst dat de dossiers die betrekking hebben op de opdracht langer bewaard worden, dient hij dat aan ons kenbaar te maken.


Artikel 11 Bescherming van persoonsgegevens

 1. Onder omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht de identiteit van de opdrachtgever/uiteindelijk belanghebbende bij de opdrachtgever vast te stellen en vast te leggen.
 2. Wij dragen zorg voor technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.


Artikel 12 Klachtenregeling

Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling is ook te vinden op de website en beschrijft de interne klachtenprocedure.


Artikel 13 Invordering

 1. In straf- en bestuursrechtelijke zaken is de opdrachtnemer bevoegd om over te gaan tot invordering via de deurwaarder dan wel een gerechtelijke procedure, indien opdrachtgever in verzuim is.
 2. Nederlands recht is op geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever van toepassing, die niet vallen onder de begrotingsbevoegdheid van de Deken der Orde van Advocaten te Amsterdam.
 3. Geschillen worden door de opdrachtnemer bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter.
0