SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Nederland kent een uitgebreid stelsel aan regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Dit stelsel is er op gericht mensen financiële bestaanszekerheden te verschaffen in geval van bijvoorbeeld werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid waardoor afhankelijkheid ontstaat van een uitkering. Wij bieden deskundige en betrokken rechtshulp.

Onze Expertise

Het sociaal zekerheidsrecht is voortdurend in beweging. De vele recente wijzigingen in de regelgeving maken dit rechtsgebied bijzonder complex. In de verschillende bezwaar- en beroepsprocedures kunnen wij uw belangen uitstekend behartigen dankzij de jarenlange ervaring die wij op dit gebied hebben.

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zaken die onder meer betrekking hebben op: uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK)voorzieningen voor gehandicapten AOW, kinderbijslag (AKW), en uitkeringen van nabestaanden (Anw) toeslagen op grond van de Toeslagenwet studiefinanciering.

U kunt daarbij denken aan geschillen over toekenning en intrekking van uitkeringen, over de hoogte van de uitkering of toeslag, over terugvordering van uitkeringen en over boeten en maatregelen.

Wij staan u graag bij in het voeren van bezwaarprocedures bij onder meer het DWI (Sociale Dienst) UWV, de Sociale Verzekeringsbank en bij beroepsprocedures bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep.

Heeft u problemen met het DWI, UWV of bijvoorbeeld het Zorgkantoor? Dan helpen wij u met de bezwaarprocedure en zorgen we ervoor dat u uw recht haalt.

Contact